8 (7232) 711-382

8 (7232) 711-380altaytechnopark@gmail.com
  • baner
  • baner

Технопарк туралы

«Алтай» технопаркі 2008 жылы индустриялық-инновациялық саясатты орындау үшін, аумақта жаңа инновациялық кәсіпорындарды құру мен дамуына жан-жақты қолдау көрсетудің тиімді механизмін енгізу арқылы инновациялық қызметті дамытуға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында құрылған.

Технопарктің міндеті: Шығыс Қазақстан облысында инновацяларды дамытудың жаңа бағыттарын әзірлеу және енгізу, аумақтың инновациялық әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін қазіргі идеялар мен технологияларды іздестіру, өндірісті (бизнесті), ғылымды, білім беруді интеграциялау негізінде оның кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуетін қалыптастыруға жәрдемдесу.

Басты стратегиялық мақсаты: Технопарк Шығыс Қазақстан облысының аумағында Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық саясаты стратегиясында көзделген оның инновациялық дамуының мақсаттарына жетуді қамтамасз ететін жаңа инновациялық компанияларды құруға және инновациялық жобаларды іске асыруға жәрдемдесуге бағытталған қызметтер кешенін ұсына және дамыта отырып, сервистік орталық рөлінде ұсынылады.

Технопарк қызметінің негізгі бағыттары Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде және нормативтік-құқықтық актілерінде, Жарғыда анықталған:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік қолдау шараларын индусстриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің ұсынуы мен алуын ұйымдастыруға жәрдем көрсету;

1)    уақытша пайдалануға жабдықталған жұмыс орындарын, кеңселік орынжайларды, келіссөздік және тұсаукесерлік аймақтарды, соның ішінде Алтай технопаркінің резиденттеріне байланыс құралдарын және кеңселік техниканы ұсыну;

2)    оқыту семинарларын, тренингтерді, курстар мен кеңес берулерді ұйымдастыру және жүргізу;

3) индустриялық-инновациялық жобаларды қабылдауға, іріктеуге, қалыптастыруға, сондай-ақ оларды қолдауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу;

4)    инжинирингтік қызметтерді ұсыну, соның ішінде зертханалық кешендердің орынжайлары мен жабдықтарын пайдалануға ұсыну;

5)    кеңес беру, талдамалық, әдіснамалық және ақпараттық қызметтерді ұсыну;

6)    технологиялар трансфертінде жәрдем көрсету;

7)    отандық және шетелдік технологияларды коммерцияландыруға жәрдем көрсету;

8)    индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа жәрдем көрсету;

9)    индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тартуға жәрдемдесу;

10)  индустриялық-инновациялық жобаларды басқару мен жылжытуда жәрдемдесу;

11)  негізгі қызметі индустриялық-инновациялық жобаларды іке асыру болып табылатын заңды тұлғаларды құруға жәрдемдесу және/немесе қатысу;

12) индустриялық-инновациялық жобаларды ғылыми-техникалық, технологиялық, экономикалық, маркетингтік сараптамасын ұйымдастыру және жүргізу;

13)  ғылыми, ғылыми-техникалық және индустриялық-инновациялық қызметті жүзеге асыру, соның ішінде зияткерлік меншіктілік объектілеріне құқықтарды іске асыру, сондай-ақ ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;

14)  Жобалау және жобалық-іздестіру жұмыстары;

15) заңнамамен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

 

Өз қызметінде Технопарк келесі жеті негізгі механизмдерді қолдануға сүйенеді:

1. Салалардың маркетингтік дамуы. Салаларды маркетингтік даму әдістерін қолдану дамуын болжауды орындауға және осы немесе өзге инновациялық жобаларды бағалауға мүмкіндік беретін қызметтің салалық нарықтық модельдерін құру болып табылады. Cалаларды маркетингтік дамыту механизмдерін қолдану, автономды аймақтың аумағындағы инновациялық жобаларды іске асыру контексін анықтаумен қатар, сондай-ақ автономды аймақта инновациялық қызметті, инновациялық тауарларды, жұмыстар мен қызметтер нарығындағы сұраныс пен ұсынысты ынталандыруды, өндірістік-технологиялық процестерге инновацияларды енгізуді жүзеге асыратын компаниялардың санын ұлғайту міндеттерін шешуге бағытталған.

2. Желілік кластерлі құрылымдарЖелілік кластерлі құрылым инновациялық тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді іске асыру кезінде функционалдық тәуелділіктің салдарынан көрсетілген салада қатынастармен байланысты өндіріс саласындағы инновациялық қызмет субъектілерінің жиынтығы болып табылады. Желілік кластерлі құрылымды құрудың мақсаты – қосылған құны қалыптастыру тізбегіне аумақтың инновациялық қызметінің субъектілерін қосу.

3. Басқаруды цифрлендіру және автоматтандыру Инновациялық қызметті басқару процестерін цифрлендіру және автоматтандыру шығындарды оңтайландыру және залалдарды төмендету мақсатында орындалады, бұл келесілер арқылы қолжетімді болады:

  • үнемді өндіріс механизмдерін енгізу есебінен қызметтің жалпы тиімділігін жоғарылату;
  • қызметтің ашықтығы мен айқындылық деңгейін жоғарылату;
  • еңбек өнімділігін жоғарылату және басқару процестерін жылдамдату;
  • өндірістік міндеттерді орындамау немесе уақытылы орындамау қауіптерін төмендету;
  • Қазақстан Республикасының экономикасын әртараптандыру міндеттерін шешуді қамтамасыз етуді қоса алғанда, жобалық бастамалардың, инновациялық идеялардың, жобалардың, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің, инвестициялық ұсыныстардың тізілімін жүргізу.

4. Жобалық басқаруӨз қызметін процестің басқару режимінде жүзеге асыра отырып, Технопарк жалпы Технопарктің резиденттерінің бастама білдірулерін, жобаларды іске қосу және сүйемелдеуді қамтамасыз ете отырып, жобалық кеңсенің функцияларды орындайды.

Идеяларды бастамашылық ету кезеңінде арнайы әдістемелер – инновациялылықты, іске асырушылық, бәсекеге қабілеттілікті, практикалық маңыздылықты және идея авторларының құзыреттілігін бағалау бойынша бес бағаны орындауды білдіретін идеяларды қарастыру үшін ұсынылған кешенді сараптама жүзеге асырылады. Алынған бағалардың негізінде идея авторына оны әрі қарай дамыту туралы ұсынымдар әзірленеді.

Инновациялық жобаны іске қосу кезеңінде инновациялық жобаны іске асыруға дайындау бойынша іс-шаралар кешенні орындалуда, атап айтқанда, зияткерлікқызмет нәтижелеріне күзет құжаттарын рәсімдеу жүзеге асырылып жатыр, инновациялық қызмет құзыреттіктеріне жобалық команданы оқыту ұйымдастырылып жатыр, техникалық құжаттама жиынтығынан, бизнес-жоспардан, инвестициялық жоспардан, жобаның ұйымдық құрылымынан, жобаны іске асырудың жол картасынан тұратын инновациялық жобаның паспортын әзірлеу жүзеге асырылып жатыр, түптұлғалар, тұсаукесерлер, жарнамалық өнім дайындалып жатыр.

Көрсетілген іс-шаралар кешенін толық орындағаннан кейін сараптамалық комиссияда инновациялық жобаны кешенді сараптамалық бағалау жүргізіледі, және комиссияның оң шешімі жағдайында жоба іске асыруға қабылданады және сүйемелдеуге қойылады.

Инновациялық жобаларды сүйемелдеу кезеңінде инновациялық жобалардың жол карталарына мониторинг және бақылау жүргізу жүзеге асырылады, инновациялық жобаларды жылжыту бойынша іс-шаралар ұйымдастырылуда және жүргізілуде, зияткерлік қызметтің коммерцияланатын нәтижесін нарықтық тауарға, өнімге, қызметке дейін инновациялық өнімдердің, тауарлардың, қызметтердің тұтынушылық қасиеттерін зерттеу арқылы жеткізу қамтамасыз етіледі.

5. Инновацияларға арналған кадрларТехнопарк инновациялық қызмет құзыреттіктерінің рөлін атқарады, аумақтың білім беру ұйымдарының қолданыстағы білім беру бағдарламаларына инновациялық қызмет құзыреттіктерін қалыптастыру элементтерін енгізуге ықпал етеді.

6. Инновациялардың сұранысы мен ұсынысын ынталандыруТехнопарк жұмыстардың түрлі нысандарын пайдалана отырып, аумақта инновациялардың сұранысы мен ұсыныстарын қалыптастыру бойынша шаралар кешенін іске асырады: зерттеулер мен талдама, конференциялар, семинарлар, дөңгелек публицистика, жобалар конкурстары, тұсаукесерлер және т.б.

7. Инновациялық инфрақұрылымТехнопаркта Шығыс Қазақстан облысының инновациялар саласын дамыту үшін қажетті құрылымдық бөлімшелер құрылған: Аймақтық инновациялар орталығы, ақпараттық-білім беру бөлімі. Технопарк инновациялық қызметті жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жалға оның меншіктілік құқығындағы мүлікті береді.